Roditelj/skrbnik  koji ima prebivalište na području Grada Gospića, sudjeluje u ekonomskoj cijeni redovitog programa na temelju dohodovnog cenzusa po članu kućanstva.  

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni 10-satnog redovitog programa prema dohodovnom cenzusu, utvrđuje se u sljedećim iznosima: 

1.             0.00 – 2. 000,00 kn                                =  400,00 kn

2.             2.001,00 – 3.000,00 kn                         =  600,00 kn                   

3.             3.001,00 – 4. 000,00 kn                        =  800,00 kn

4.             4.001, 00 -                                                 = 950,00 kn   

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni 5-satnog redovitog programa prema dohodovnom cenzusu, utvrđuje se u sljedećim iznosima: 

1.           0.00 – 2.000, 00 kn                               = 300,00 kn

2.           2. 001,00 – 3.000,00 kn                      = 450,00 kn

3.           3.001,00 – 4.000,00   kn                     = 550,00 kn  

Ukupan dohodak članova kućanstva je zbroj dohodaka koje  ostvari roditelj/skrbnik i članovi njegova kućanstva (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava) u godini koja je prethodila godini upisa djeteta umanjen za iznos poreza i prireza.

 Ukupan dohodak kućanstva dokazuje se potvrdom iz Porezne uprave (Potvrda o visini dohotka i primitaka) za svakog člana kućanstva.  

Visina dohotka po članu kućanstva utvrđuje se na način da se ukupni mjesečni dohodak kućanstva podijeli s brojem članova kućanstva, a broj članova kućanstva dokazuje se:

1.      Izjavom o broju članova kućanstva

2.      Potvrdom o prebivalištu i boravištu ili preslikom osobne iskaznice za osobe koje nisu roditelji/skrbnici djeteta, a upisani su u članove kućanstva.  

Roditelj/skrbnik koji ne dostavi dokaz sudjeluje u ekonomskoj cijeni programa u visini najvećeg iznosa utvrđenog u Odluci.  

U kućanstvu u kojemu jedan roditelj prima alimentaciju od drugog roditelja u dohodovni cenzus obračunava se 50% visine alimentacije (dokazuje se Rješenjem nadležnog suda i po potrebi ostalim dokumentima).

U kućanstvu u kojem jedan ili oba roditelja plaća/plaćaju alimentaciju za djecu iz prijašnjih brakova visina plaćene alimentacije izuzima se iz dohotka (dokazuje se Rješenjem nadležnog suda i po potrebi ostalim dokumentima).

Dječji doplatak ne uračunava se u dohodak kućanstva.

 Pravo na smanjenje u cijeni redovitog programa imaju: 

50% niže od punog iznosa:

-          Roditelji/skrbnici koji u Vrtiću na smještaju imaju više djece, za drugo i treće dijete

30 % niže od punog iznosa:

-          samohrani roditelji/skrbnici  (uz predočenje rodnog lista, smrtnog lista za preminulog roditelja/skrbnika ili potvrda o nestanku drugog roditelja / skrbnika

-          roditelji/skrbnici  koji isključivo od svojih prihoda uzdržavaju dijete u kućanstvu, odnosno gdje drugi roditelj / skrbnik ne plaća alimentaciju ili ne participira u troškovima uzdržavanja djeteta (uz potpisanu Izjavu roditelja/skrbnika da samostalno, isključivo od vlastitih prihoda skrbi o djetetu bez pomoći drugog roditelja/skrbnika, te da ne prima alimentaciju).  Svaki roditelj/skrbnik  dužan je prijaviti svaku promjenu skrbi nad djetetom.

-          roditelji / skrbnici djece s teškoćama u razvoju upisanih u redoviti program vrtića (uz predočenje nalaza i mišljenja vijeća vještaka o smetnjama u razvoju djeteta ili Rješenje HZZMO-a)

 Pravo na oslobađanje u cijeni redovitog programa imaju:

-          roditelji/skrbnici djece invalida domovinskog rata (kategorija 80-100% invalidnosti),

-          roditelji/skrbnici djece koja su u ustanovu smještena po preporuci Centra za socijalnu skrb,

-          roditelji/skrbnici djece s teškoćama u razvoju koja su uključena u skupinu s posebnim programom

-          roditelji/skrbnici za četvrto dijete upisano u Dječji vrtić