Radi na prevenciji poremećaja govora, jezika i glasa s djecom s teškoćama u razvoju, djecom jasličkog i vrtićkog uzrasta u primarnom programu. Obavlja terapeutski rad – rehabilitacija govora, jezika i glasa s individualnim programima rada, planira i priprema individualni program rada. Vodi logopedsku dokumentaciju po skupinama i o svakom evidentiranom djetetu. Provodi program logopedske edukacije kroz radionice, individualne konzultacije. Vodi dokumentaciju o suradnji s odgojiteljima, provodi edukaciju i savjetovanje kroz razne oblike.

  Stručni tim - Sve