Ravnateljica predstavlja i zastupa dječji vrtić, organizira i vodi poslovanje dječjeg vrtića, osigurava sve materijalne, organizacijske i financijske uvjete za provedbu odgojno-obrazovnog rada, samostalno donosi odluke u vezi s radom i poslovanjem dječjeg vrtića iz svog djelokruga, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun dječjeg vrtića, provodi odluke Upravnog i Odgojiteljskog vijeća, podnosi izvješća Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju dječjeg vrtića, donosi odluke o zasnivanju i prestanku rada djelatnika koji nisu odgojitelji i stručni suradnici, odgovara za zakonitost rada dječjeg vrtića, brine se za ustavna prava i dužnosti djelatnika, organizira rad i obavlja raspored djelatnika na radna mjesta, potpisuje akte dječjeg vrtića, predlaže opće akte koje donosi Upravno vijeće, sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja, obustavlja izvršenje odluke Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća za koje zaključi da su suprotne zakonu, izvješćuje Upravno vijeće i Osnivača o poslovnim rezultatima Vrtića, sklapa i raskida s radnicima ugovore o radu, izdaje radne naloge radnicima u skladu sa zakonom, općim aktima i ugovorima, odobrava službena putovanja radnika i izostanak s radnog mjesta, izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća, određuje raspored upućivanja radnika na zdravstveni pregled, odlučuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, odlučuje o stjecanju i opterećivanju nekretnina i pokretne imovine Vrtića, te o investicijama do 100.000,00 kuna, sudjeluje u poslovima provođenja upisa djece u Vrtić, priprema sjednice Odgojiteljskog vijeća i predsjedava im, obavlja druge poslove utvrđene Statutom i drugim općim aktima Vrtića.

Sljedeći
Pedagog  
  Stručni tim - Sve