Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Zahtjev se može podnijeti i usmeno ili putem telefona 053/572-843, telefaksa: 053/560-247, te putem e maila: tajnistvo@djecji-vrtic-pahljica.hr o čemu se sastavlja pisana zabilješka.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informaciji je:službenik za informiranje: Marija Pavelić Mesić bacc.admin.publ.

Službena osoba mjerodavna za zaštitu osobnih podataka je Višnja Mikluš Krešić, dipl.iur.

  Preuzmite dokumente

  Dokumenti - Sve