Ravnateljica

Ravnateljica predstavlja i zastupa dječji vrtić, organizira i vodi poslovanje dječjeg vrtića, osigurava sve materijalne, organizacijske i financijske uvjete za provedbu odgojno-obrazovnog rada, samostalno donosi odluke u vezi s radom i poslovanjem dječjeg vrtića iz svog djelokruga, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun dječjeg vrtića, provodi odluke Upravnog i Odgojiteljskog vijeća, podnosi izvješća Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju dječjeg vrtića, donosi odluke o zasnivanju i prestanku rada djelatnika koji nisu odgojitelji i stručni suradnici, odgovara za zakonitost rada dječjeg vrtića, brine se za ustavna prava i dužnosti djelatnika, organizira rad i obavlja raspored djelatnika na radna mjesta, potpisuje akte dječjeg vrtića, predlaže opće akte koje donosi Upravno vijeće, sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja, obustavlja izvršenje odluke Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća za koje zaključi da su...

Saznajte više...
 

Pedagog

Pedagog promišlja, prati i podupire realizaciju odgojno-obrazovnog procesa te potiče njegovo kontinuirano unapređivanje. U tom smislu, odgojitelje potiče na istraživanje i zajedničku refleksiju odgojno-obrazovne prakse te predlaže inovacije i uvođenje suvremenih metoda i oblika rada. Time osnažuje proces profesionalnog usavršavanja i cijeloživotnog učenja odgojitelja. Pedagog sudjeluje u radu s roditeljima i ostvaruje suradnju s njima te s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima unutar ustanove i izvan nje. Posebno promišlja mogućnosti ostvarivanja suradničke kulture ustanove i pridonosi razvoju timskog rada u njoj. Pedagog inicira, provodi i sudjeluje u istraživanjima u ustanovi za rani odgoj te javno prezentira rezultate tog rada.

Saznajte više...
 

Defektolog

Radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća u razvoju djece. Provodi individualni i grupni terapeutski rad s djecom s teškoćama u razvoju, posebni odgojno obrazovni oblik rada s djecom s teškoćama u razvoju. Stvara uvjete za integraciju i inkluziju djece u posebne i redovne programe dječjeg vrtića. Prati dijete s teškoćama u razvoju u odgojnoj skupini te neposredno radi s djetetom. Pomaže odgojnim djelatnicima u programiranju rada za djecu s teškoćama u razvoju. Sudjeluje u izradi prilagođenog programa za dijete s teškoćama u razvoju. Upoznaje odgojne djelatnike s posebnim oblicima rada, metodama rada i specifičnim pomagalima po potrebi.

Saznajte više...
 

Logoped

Radi na prevenciji poremećaja govora, jezika i glasa s djecom s teškoćama u razvoju, djecom jasličkog i vrtićkog uzrasta u primarnom programu. Obavlja terapeutski rad – rehabilitacija govora, jezika i glasa s individualnim programima rada, planira i priprema individualni program rada. Vodi logopedsku dokumentaciju po skupinama i o svakom evidentiranom djetetu. Provodi program logopedske edukacije kroz radionice, individualne konzultacije. Vodi dokumentaciju o suradnji s odgojiteljima, provodi edukaciju i savjetovanje kroz razne oblike.

Saznajte više...
 

Zdravstveni voditelj

Zdravstvena voditeljica u ustanovi za rani odgoj viša je medicinska sestra koja osigurava i unapređuje zaštitu zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgojiteljima, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka. Obavlja poslove neposrednoga zdravstveno-odgojnog rada s djecom, odgojiteljima i ostalim djelatnicima ustanove, surađuje s drugim ustanovama te sudjeluje u stručnom usavršavanju.

Saznajte više...
 

Fizioterapeut

Upravlja procesom fizioterapije, planira i provodi terapijske i rehabilitacijske postupke, provodi postupke procjene terapijskog tretmana i evaluacije terapijskih učinaka, sudjeluje u postupcima primarne i sekundarne prevencije, vodi dokumentaciju o oblicima intervencije  i parametrima njene primjene, vodi dokumentaciju o suradnji s odgojiteljima, provodi terapeutski rad s djecom, radi s roditeljima djece u terapiji, provodi edukaciju i savjetovanje kroz razne oblike, pruža informacije roditeljima o djeci s teškoćama u razvoju, o njihovim poteškoćama i planiranju ciljeva kroz susrete s roditeljima i individualne razgovore, sudjeluje u nabavi didaktike, stručne literature i potrošnog materijala, pridonosi razvoju timskog rada u Vrtiću, sudjeluje u pripremi i radu stručnih tijela Vrtića, sudjeluje u izradi Godišnjeg plana i programa rada ustanove i Izvješća o godišnjoj realizaciji  plana i programa rada, stručno se usavršava, prisustvuje stručnim skupovima i...

Saznajte više...